Wspólnota Mieszkaniowa Żeglarska 11

 

 

Informujemy, iż każdy lokal posiada swój indywidualny numer konta NRB,

który znajduje się na drukach z informacją o opłatach eksploatacyjnych.

W przypadku zagubienia numeru prosimy o kontakt z biurem Administracji.

 

Wpłaty na opłaty eksploatacyjne należy wnosić z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Przypominamy, że od momentu otrzymania naliczenia eksploatacyjnego, wysokość jego (wartość do zapłaty) obowiązuje do czasu otrzymania kolejnego, zawierajacego zmianę. Jeżeli nie ulega w naliczeniu zmiana zaliczek lub wysokość stawek,

nie otrzymują Państwo zawiadomień o opłatach.

 

 

 

 

Zarządca nieruchomości
 „Zarząd Nieruchomości Toruńskich” Sp. z o.o.
ul. Kozacka 17-19/7, 87-100 Toruń
tel. (56) 623-66-23,
e-mail: biuro@znt.biz.pl


Maciej Lisota    tel: 667-671-321      e-mail:   m.lisota@znt.biz.pl
Jarosław Bednarski   tel: 693-729 -680      e-mail:   j.bednarski@znt.biz.pl

 

 

Dział naliczeń czynszowych – tel: (56) 623-66-23, e-mail: czynsze@znt.biz.pl
Dział rozliczeń mediów    –   tel: (56) 623-66-23, e-mail:  media@znt.biz.pl

 

 

Informujemy, iż Wspólnota posiada wodomierze z możliwością odczytu radiowego.

W związku z tym nie mają Państwo potrzeby podawania stanów liczników.

 

 

Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00

 

 

 

Trochę historii

 


        Kamienica przy ul. Żeglarskiej 11 w Toruniu położona jest w dawnym kwartale starotoruńskim Starego Miasta Torunia, jako drugi budynek od południowo-wschodniego naroża bloku zabudowy ograniczonego ulicami: Żeglarska, Rabiańska, Św. Ducha i Kopernika. Usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie najstarszego placu miejskiego z kościołem Św. Janów.
        Kamienica wzniesiona została na zrębie gotyckim następnie przekształcona zapewne w okresie nowożytnym i XIX w. Zasadnicza zmiana budynku nastąpiła w trakcie przebudowy w 1861 r.
Z okresu gotyckiego zachowane są piwnice oraz mury obwodowe, co najmniej do wysokości I piętra włącznie, o czym świadczy wyeksponowana, gotycka, trójkątnie zamknięta wnęka w ścianie południowej I piętra. Dokładne datowanie okresu gotyckiego nie jest możliwe bez szczegółowych odkrywek. Uwzględniając substancję zabytkową sąsiednich kamienic należy sądzić, że zachowane naziemne fragmenty murów kamienicy przy ul. Żeglarskiej 11 pochodzą z XV w. Zważywszy na fakt, że ul. Żeglarska należała już w XIII w. do ważniejszych traktów komunikacyjnych miasta można przypuszczać, że na poziomie piwnic lub fundamentów możliwe jest występowanie reliktów zabudowy z tego okresu.
        W okresie od około 1703 r. do 1749 r. w kamienicy mieszkał Jakub Kazimierz Rubinkowski (1668 - 1749), bogaty kupiec toruński, od 1715 r. pierwszy polski poczmistrz królewski w Toruniu, rajca i od 1731 r. burgrabia królewski, a także literat, publicysta, bibliofil i miłośnik sztuki. W okresie Księstwa Warszawskiego w kamienicy mieściło się mieszkanie i biuro Dyrektora Robót Fortyfikacyjnych. Na podstawie zachowanych archiwaliów wiadomo, że w XIX w. nastąpiła przebudowa kamienicy: w 1861 r. nadbudowa o II piętro i strych, w 1863 r. wykonanie nowych schodów wejściowych (obecne) i w 1894 r. wykonanie balkonów na I i II piętrze.
        Kamienica jest obiektem murowanym, tynkowanym, założonym na planie zbliżonym. do prostokąta, trzytraktowym, podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym z poddaszem, krytym niewysokim dachem czterospadowym. Układ wnętrza w poszczególnych traktach zakłócony przez prace remontowo-adaptacyjne z początku l. 70-tych XX w. Z tego okresu pochodzi również strop między II piętrem i poddaszem oraz dach z nową więźbą.

 

       Elewacja frontowa (wschodnia), gładka, czteroosiowa, w partii nieznacznie wysuniętego cokołu okna piwnic; drzwi wejściowe w skrajnej osi północnej, poprzedzone schodami z metalową balustradą; kondygnacje parteru i poddasza wydzielone profilowanym gzymsem, prostokątne okna poszczególnych kondygnacji w tynkowych opaskach, w skrajnych osiach I i II piętra ujęte pionowymi pasami między gzymsami, tworząc pozorne płyciny w partii poddasza w środkowych osiach - prostokątne okna leżące, w obu skrajnych osiach - ­prostokątne blendy. Całość zwieńczona gzymsem koronującym, silnie wysuniętym przed lico.
Elewacja tylna zbliżona wyglądem do frontowej, w skrajnej osi północnej otwór bramy, w środkowych osiach I i II piętra nowe balkony. Prostokątne okna na kondygnacjach ujęte w tynkowe opaski, podobnie dwa kwadratowe okna w środkowej osi poddasza oraz umieszczone na skrajach blendy.
        Z dawnego wyposażenia kamienicy zachowały się: XIX-wieczna klatka schodowa z drewnianą boazerią płycinową w korytarzu parteru oraz schodami z ozdobną balustrada drewnianą do poziomu II piętra włącznie, stolarka drzwi wejściowych w elewacjach, drzwi wewnętrzne w korytarzu i drzwi do piwnicy (z okuciami).
        Działka, na której usytuowana jest kamienica (dawny nr hipoteczny Stare Miasto 137) zachowała swój historyczny kształt z wjazdem gospodarczym od ul. Rabiańskiej. W początkach XIX w. znajdowała się na niej oficyna boczna i wozownia. Zagęszczoną w ciągu XIX w. zabudowę oficynową zlikwidowano w czasie prowadzonej na początku lat 70-tych XX w. rewaloryzacji wspomnianego wyżej bloku zabudowy, w ramach, której dokonano sanacji zabudowy wewnątrzblokowej i przeprowadzono prace remontowo-adaptacyjne budynków.
        Warto dodać, że w pobliżu wjazdu na działkę, po przeciwnej stronie ob. ul. Rabiańskiej, znajdowała się posthalternia, zarządzana przez J K. Rubinkowskiego, poczmistrza królewskiego i właściciela parceli i kamienicy przy ul. Żeglarskiej 11.
        Kamienica przy ul. Żeglarskiej 11 w Toruniu posiada kartę ewidencyjną zabytku architektury i budownictwa z 2006 r., przechowywaną w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu. Opis działki z zabudową zamieszczony
jest w: K. Kalinowska, Skrócona dokumentacja historyczna kamienicy przy ul. Żeglarskiej l l , PP PKZ Toruń (l. 60-te XX w.) - Zbiorach WUOZ w Toruniu. Informacje na temat J K. Rubinkowskiego zawarte są w artykule K. Maliszewskiego „Jakub Kazimierz Rubinkowski (1668- l 749), poczmistrz królewski, rajca i burgrabia toruński” w: Wybitni ludzie Torunia; pod red M Biskupa; PWN Warszawa – Poznań – Toruń 1982.

ZNT Sp. z o.o.   ul.Kozacka 17-19/7,  87-100 Toruń   tel.(56)623-66-23;  e-mail: biuro@znt.biz.pl